Przedsiębiorstwo WOODEN STORY Wiesław Borowy

realizuje projekt nr RPMP.03.04.04-12-0084/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 pod nazwą „Wdrożenie innowacji produktowej oraz procesowej w firmie WOODEN STORY opartej o unikatowe procesy barwienia i wzory użytkowe dla produktów z drewna.”

Głównym celem projektu jest znaczący wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie działalności o nowy obszar produkcji co nastąpi dzięki wdrożeniu przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

Wartość projektu to: 2 056 560,00 PLN

Wkład funduszy Europejskich: 836 000,00 PLN


Zwiększenie aktywności międzynarodowej Wooden Story na wybranych rynkach

Cel projektu: opracowanie i wdrożenie Strategii Działalności Międzynarodowej, która będzie prowadziła do umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa nazwa na rynkach: niemieckim, duńskim, francuskim i szwedzkim oraz rozpoczęcie sprzedaży na tych rynkach.

Beneficjent: Wooden Story Wiesław Borowy

Dofinansowanie projektu z UE: 194 200,00 zł


sidebar-cms-7.png